เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๔ ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร.๐-๓๔๒๓-๖๕๒๘, ๐-๔๓๒๓-๘๑๐๖ โทรสาร ต่อ ๑๑,๒๔